Dienstverlening aan huis

Regelingen voor een gastouder aan huis

Als een gastouder bij een vraagouder thuis werkt, valt de situatie in feite onder twee regelingen: die van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen, met bijbehorende Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en Ministeriële Regeling, én de Regeling dienstverlening aan huis.

Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen

Gastouders aan huis moeten voldoen aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen Dit houdt onder andere in dat de gastouder aan huis aangesloten moet zijn bij een gastouderbureau en dat zowel het bureau als de gastouder ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang. Daarnaast moet de gastouder aan huis voldoen aan de gestelde opleidingseisen en moet er een contract overlegd kunnen worden. Wanneer aan alle eisen wordt voldaan heeft u recht op kinderopvangtoeslag.

Regeling dienstverlening aan huis

Met de Regeling dienstverlening aan huis, ook wel gastouder aan huis genoemd, kunt u als vraagouder, iemand in dienst nemen om klussen in en om uw huis te doen, zoals boodschappen, de verzorging van huisdieren of de was. Werkzaamheden als gastouder aan huis vallen ook onder deze regeling. U (de vraagouder) bent opdrachtgever, maar ook werkgever, en de gastouder is uw werknemer. Via de Regeling dienstverlening aan huis hoeft u echter niet alle werkgeverslasten te dragen. Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding: u geeft aan welk werk gedaan moet worden en bijvoorbeeld hoe het werk gedaan moet worden en de gastouder voert het werk uit. De afspraken over deze zaken moeten vastliggen in een contract. Om in aanmerking te komen voor de regeling moet zowel u als de gastouder een particulier zijn.

Regels voor de ouder

 • De gastouder mag niet meer dan drie dagen per week voor u werken. Het aantal uren dat de gastouder per dag werkt, is niet belangrijk. Werkt de gastouder één uur per dag, dan geldt dat als één gewerkte dag.
 • U betaalt per uur minimaal het wettelijk minimumloon aan de gastouder én een bedrag aan het gastouderbureau.
 • U betaalt een vakantietoeslag van 8% en loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen (het wettelijk aantal vakantiedagen per jaar is vier keer het aantal werkdagen per week).
 • Als de gastouder ziek wordt, moet u het loon zes weken doorbetalen (ten minste 70% van het loon, maar minimaal het minimumloon).
 • U heeft zowel met het gastouderbureau als met de gastouder een contract afgesloten. In dit contract moet zijn opgenomen: de opzegtermijn, de afgesproken uurprijs, het recht op een vakantietoeslag van 8%, loondoorbetaling van het wettelijke aantal vakantiedagen en doorbetaling bij ziekte.
 • U heeft verder geen administratieve verplichtingen. U hoeft geen loonheffing en sociale premies in te houden op de vergoeding die u aan de gastouder betaalt. U hoeft nergens op te geven dat iemand voor u werkt.
 • U bent een werkgever in de zin van de Arbowet en moet daarom zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving.

Regels voor de gastouder

 • De gastouder is niet verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen en kan dus geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). De gastouder kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren, bijvoorbeeld bij het UWV.
 • De gastouder moet inkomstenaangifte doen bij de Belastingdienst.
 • De gastouder kan zonder ontslagvergunning worden ontslagen.
 • De gastouder kan in aanmerking komen voor de verlofregeling uit de Wet arbeid en zorg.