Samenwerking

 logo geschillencommissie De Geschillencommissie is een landelijk werkende organisatie met een centraal informatie- en meldpunt. Het oplossen van klachten en geschillen is de kerntaak van De Geschillencommissie. Effectief en efficiënt, transparant met goede kwaliteit. Laagdrempelig, snel, eenvoudig en goed(koop) voor de consumentenmarkt én de zakelijke markt. Voor meer informatie kunt u hier klikken dan wordt u doorgelinkt naar de website van de Geschillencommissie.

 logo-boink

BOinK zet zich in voor het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare kinderopvang en heldere, eenduidige regelgeving door de overheid. BOinK maakt zich sterk voor effectieve handhaving van de regelgeving en voor een goede spreiding van verschillende soorten opvang binnen steden en op het platteland. BOinK informeert ouders en oudercommissies over kwaliteit, regelgeving, prijzen en financiering in de kinderopvang. In geval van conflicten biedt BOinK ondersteuning en advies. Voor meer informatie kunt hier klikken dan wordt u doorgelinkt naar de website van Boink.

 ggd In de wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen (voorheen Wet Kinderopvang) zijn de minimale kwaliteitseisen opgenomen waarin de kinderopvang moet voldoen. De wet is van toepassing op kinderdagverblijven (KDV), buitenschoolse opvang (BSO), gastouderbureaus (GOB), gastouders en peuterspeelzalen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor registratie, controle en handhaving op basis van de wettelijke eisen. De uitvoering van het toezicht is belegd bij GGD-en. Door de directeur van een GGD worden daarvoor toezichthouders benoemd. Uitgangspunt van de wet is dat alle centra jaarlijks bezocht worden waarbij wel de omvang en frequentie kan verschillen. Uitzondering hierop zijn de geregistreerde gastouders. Na registratie vindt jaarlijks een steekproef plaats bij een deel van de gastouders. Kindercentra, gastouderbureaus, gastouders en peuterspeelzalen die aan de eisen voldoen, worden in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) opgenomen. Om (toekomstige) ouders zo goed mogelijk te informeren zijn de inspectierapporten van de GGD Flevoland openbaar gemaakt via het LRKP. Voor meer informatie kunt u hier klikken dan wordt u doorgelinkt naar GGD Flevoland.
portabase icon  
goa logo  
Brancheorganisatie Kinderopvang  
kngo logo